Шта морате да знате о Пореској управи

Најчешћи сусрети грађана са Пореском управом су приликом регулисања пореских обавеза у вези са порезом на имовину, порезом на пренос апсолутних права и порезом на дохотке. Рад, начин поступања, права и обавезе Пореске управе су дефинисани Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 72/09).

Права и обавезе пореског обвезника

Закон каже да порески обвезник заиста има права и то:

а) да од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произилази његова обавеза, а ако је неук да од њих добије основну правну помоћ

б) да му Пореска управа писаним путем одговори на питања постављена у писаном облику, а која се тичу његове обавезе. Дакле, не прихватајте усмена објашњења

в) да захтева да се Пореска управа и њени службеници опходе према њему са поштовањем и уважавањем. Интересантно је да закон није предвидео да се службеници према вама иначе понашају тако, већ да то треба да захтевате.

г) да се сви подаци о вама које је прикупила Пореска управа чувају као службена тајна и да се могу предати само надлежним органима и организацијама на писани захтев

д) Пореска управа има обавезу да поштује вашу приватност

ђ) имате право на увид у све податке који се тичу ваше пореске обавезе и да захтевате исправку свих нетачних података. Саветујемо да увек писаним путем тражите такве исправке

е) имате право да на прописан начин и у прописаним роковима добијете рефакцију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

ж) имате право да присуствујете током теренске пореске контроле

з) имате право да добијете образложење аката донетих у поступку пореске контроле.

Ако су вам повређена нека од ових права, имате право на судску заштиту, па ако се установи да сте били у праву, трошкови падају на терет буџета Републике Србије. Оправдано се поставља питање ко би имао пара и живаца да се суди са Пореском управом јер се службеници нису опходили са поштовањем и уважавањем. Дакле, нико други, до суда, неће бити ту да заштити ваша права која су вам законом дата. Да све не буде баш тако страшно Пореска управа је понудила број телефона на који се можете жалити на рад запослених: 011/3950-528. Пошто је ово телефон на који се јављају запослени у централи Пореске управе, Улица Саве Машковића 3-5, Београд, препоручујемо да им пошаљете писмену представку са жалбом на рад запослених и да, обавезно, затражите одговор у писаном облику са образложењем мера које су предузели.
О обавезама не треба ни да вам причамо. Према свему наведеном, произилази да су обавезе оно што каже порески службеник.
Шта су порески управни акти
Они папири А4 формата које добијате у плавим ковертама и морате да потпишете да сте их примили се тако називају. Могу бити: решења (што, у великом броју случајева значи да вам се разрезује неки порез) и закључци (којима се обично за нешто одбијате).
Како се достављају порески акти
Ово је једна од важнијих ставки у овом закону за грађанство. Готово да нема начина да докажете да неко пореско решење нисте примили. Пунолетни чланови домаћинства имају право да приме пореско писамце и сматра се да сте обавештени. Ако одбијете да примите плави коверат, службено лице (поштар или запослени у пошти сачини службену белешку да сте одбили да примите пошиљку) сматра се да сте примили.
У случају да заиста нисте више на адреси која вам стоји у пријави и коју поседују порезници, сматраће урученим порески акт када га препоручено пошаљу на адресу или и-мејл адресу коју поседују. Трећег дана од када су доставили пошиљку пошти, почиње да откуцава затезно-каматни сат.
Пореске пријаве и где их пронаћи
На интернет страни пореске управе, у одељку левог менија „пореске пријаве” можете наћи и одштампати важеће пореске пријаве. Оне које се тичу грађанства су од ППИ-1 до ППИ-4.
Жалбе на решења првостепеног органа пореске управе
Наравно да се можете жалити на решења Пореске управе, али потребно је да знате да, у случају Пореске управе, жалба не одлаже извршење решења. Нема изузетка. Прво платите, па се онда жалите или можете оба, у исто време.
Жалбе се подносе преко првостепеног органа Министарству финансија, Пореској управи, подручном регионалном центру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Уз жалбу сте обавезни да платите административну таксу на рачун 840-742221843-57. Позив на број ћете наћи на самом крају пореског акта на који се жалите. Фотокопију уплаћене таксе обавезно доставите уз жалбу. Већ смо раније савладали део са слањем препорученом пошиљком. Уз жалбу обавезно доставите и фотокопију решења на које се жалите.
Застарелост права на утврђивање и наплату пореза
Као дан почетка рока застарелости рачуна се први дан следеће године од године у којој је требало утврдити порез. Када прође пет година од тог дана, а Пореска управа није предузела никакве радње по вашем порезу, слободни сте од тог пореза. Отпис дуга се неће десити сам од себе, јер Пореска управа, за сваки случај, прво пошаље опомену да платите порез, а ви доказујте да је он застарео. Да ли је боље да им сами тражите отпис дуга или да сачекате њихово решење, па да доказујете да је право на утврђивање и наплату пореза застарело, препуштамо вам на вољу.

Аутор: Редакција „Потрошача” /Политика / септембар 2011

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021