U razvoju dece pametni roditelji uče svoju decu da prepoznaju opasnost, negativne ljude, nemoralne pojave, čime ih uče diferenciranju i prihvatanju pozitivnih pojava i osobina, drugim rečima čine ih ODGOVORNIMA.

Fotokopiranje i zadržavanje ličnih dokumenata građana, kao oblik obrade podataka o ličnosti, predstavlja invazivan prodor u privatnost i takva obrada podataka dozvoljena je samo kada je zakonom izričito predviđena.”

FORMULAR ZA FISKALIZACIJU SE NALAZI ISPOD – OBAVEŠTENJA I SAGLASNOST…..

OBAVEŠTENjE I SAGLASNOST ZA PRIKUPLjANjE I OBRADU PODATAKA

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Fismod, Dinarska 14, Beograd, želi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obradi podatke o ličnosti iz registracionog formulara (u daljem tekstu: “Podaci”) u svrhu fiskalizacije fiskalnog uređaja koji Fismod kao ovlašćen distributer i servis firme Intraster poseduje licencu proizvođača i licencu Ministarstva Finansija. S tim u vezi, Fismod obaveštava pravna lica od koga se prikupljaju Podaci o sledećem:
Fismod prikuplja i obrađuje Podatke putem registracionog formulara isključivo radi fiskalizacije fiskalnog uređaja uz prethodnu saglasnost lica na koga se Podaci odnose i isti se čuvaju u roku od 1 godine. Fismod neće koristiti Podatke navedene u formularu u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način.
Napomena:Svi podaci traženi u formularu IPU nalaze se na sajtu APR-a i dostupni su javnosti, uključujići i JMBG.
U formularu se isključivo popunjavaju podaci o pravnom licu, i ne postoji ni jedan podatak koji se odnosi na lične podatke,već isključivo podaci o privrednim društvima ili preduzetniku.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom slobodno nas  možete kontaktirati:
Fismod, Dinarska 14,11040 Beograd , Tel: 011/3690 873 / 2653 762, E-mail: info@fismod.com.

Vaša veza sa ovim sajtom je zaštićena SSL protokolom

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021