Vođenje robno-materijalnog knjigovodstva obavezno i za preduzetnike

Ministarstvo finansija donelo je je 1. aprila 2019. mišljenje u vezi sa vođenjem analitike robe u maloprodaji, kojim je zauzelo stav da se obaveza vođenja pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i iskazivanje u količinama i novčanim iznosima (tzv. “robno-materijalno knjigovodstvo”) odnosi na sva pravna lica obveznike primene Zakona o računovodstvu, uključujući i preduzetnike (mikro pravna lica) koji se bave trgovinom na malo.
Kako je preneto na sajtu Informativno poslovnog centra, ovo mišljenje je odgovor na pitanje zainteresovane stranke da li mikro pravna lica koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica mogu saglasno članu 6. stav 3. Pravilnika, da primene tzv. maloprodajnu metodu koja ne zahteva vođenje analitičke evidencije robe u maloprodaji.
U obrazloženju se navodi da se Zakonom o računovodstvu uređuju obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.
– Odredbama člana 11. stav 8. Zakona propisano je da su pomoćne knjige analitičke evidencije koje se vode odvojeno za nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, dugoročne finansijske plasmane, zalihe, potraživanja, obaveze i dr. Saglasno stavu 9. ovog člana definisano je da se pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju u količinama i novčanim iznosima – stoji u Mišljenju.
Nadalje, kako se objašnjava, članom 6. stav 3. Pravilnika propisano je da u slučaju kada za konkretnu situaciju i transakciju nisu propisana odgovarajuća načela i pravila odredbama ovog pravilnika, poslovni subjekt može primeniti kriterijume za priznavanje i vrednovanje imovine, obaveza, prihoda i rashoda i rezultata poslovanja koji su propisani Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).
Odredbama člana 18. stav 14. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica predviđeno je da se obračun izlaza vrednosti zaliha vrši po sledećim metodama:
1) metod specifične identifikacije troškova;
2) FIFO metoda (“prva ulazna jednaka prvoj izlaznoj”);
3) metoda ponderisanog prosečnog troška.
Odeljkom 13.16. MSFI za MSP propisano je da entitet može da koristi tehnike poput standardnog metoda određivanja cena, metoda maloprodajne cene ili metoda poslednje nabavne cene za odmeravanje ako rezultat približno odražava nabavnu vrednost/cenu koštanja zaliha. Standardne cene koštanja uzimaju u obzir uobičajeni nivo korišćenja osnovnog i pomoćnog materijala, rada, efikasnosti i kapaciteta. One se redovno proveravaju i ako je neophodno menjaju u skladu sa trenutnim uslovima. Metodom maloprodajne cene, nabavna vrednost/cena koštanja se odmerava smanjenjem prodajne vrednosti zaliha pomoću odgovarajućeg procenta bruto marže.
Imajući u vidu sve navedeno, Ministarstvo napominje da Zakon propisuje vođenje pomoćnih knjiga koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku i njihovo iskazivanje u količinama i novčanim iznosima (tzv. “robno-materijalno knjigovodstvo”). Dodatno se ukazuje da mikro pravna lica nemaju mogućnost primene odredbe člana 6. stav 3. Pravilnika jer su u konkretnom slučaju Pravilnikom već definisana pravila za obračun izlaza vrednosti zaliha, pa se s obzirom na sve navedeno, zaključuje se u Mišljenju, Ministarstvo je zauzelo gorepomenuti stav.
https://www.ekapija.com

Like This Post

Objavićemo zaista dobre postove, obećavamo

Imamo još puno toga da objavimo!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021