„Depozit u kasi“

„Depozit u kasi“ odnosno obezbeđivanja gotovog novca za vraćanje kusura na početku radnog dana

Sam pojam depozit potekao je od latinske reči depositum u značenju provereno dobro, ulog.U tom smislu, depozit se koristi da označi provereno dobro, koje je dato na čuvanju, talog, kauciju ili novac dat kao zalog.

Kada je u pitanju način obezbeđenja „depozita u kasi“ podizanjem gotovog novca sa računa lica koja obavlja delatnost, Ministarstvo finansija je mišljenja da su obveznici dužni da se u svemu pridržavaju stavova koji su izneti u mišljenju Narodne banke Srbije – Sektora za platni promet, broj: VI-912/3/10 DV, od 23. novembra 2010. godine. ( nismo uspeli da pronađemo navedeni dokument na sajtu NBS ).
To znači da, u konkretnom slučaju, privredni subjekt može sa svog računa da podigne gotov novac za „depozit u kasi“, odnosno za obezbeđivanje gotovog novca na početku radnog dana i da ga koristi za vraćanje kusura, s tim što zatečena količina gotovog novca u kasi ne sme biti veća od zbira evidentiranog prometa u gotovom novcu u prethodnom dnevnom izveštaju (ako pazar nije predat), iznosa gotovog novca podignutog za „depozit u kasi“ i evidentiranog prometa u gotovom novcu u formiranom preseku stanja.
 ( navedeni tekst je po tumačenju Ministarstva Finansija – situacija na terenu je malo drugačija!)
Raspitali smo se za tumačenje u vezi “depozita” od poreskih inspektora terenske kontrole kao i od korisnika koji su imali kontrole možemo na osnovu tih tumačenja dati sledeće objašnjenje:

Privredni subjekt ( Firma, D.o.o. , Preduzetnici…) sa svog računa treba namenski da podignu određenu sumu ( onu koju smatraju dovoljnu za vraćanje kusura ) sa nazanakom – Depozit za fiskalni uređaj, odštampaju izvod i odlukom odštampanom na memorandumu da je novac namenski podignut u toj vrednosti potreban radi depozita za fiskalni uređaj.Navedenu dokumentaciju prilože uz fiskalni uređaj.Naravno to treba uraditi na svakom blagajničkom mestu gde se nalazi fiskalni uređaj.

Znači, ako na jednom blagajničkom mestu imate tri fiskalna uređaja za svaki je potrebno priložiti izvod sa odlukom o visini depozita.To iz razloga kada se kontrolom poreskog inspektora na blagajničkom mestu posle izrade preseka stanja broji novac – iznos preseka stanja (gotovina) plus depozit (gotovina) blagajna mora da se složi u „dinar“,  plus čekovi i slipovi kartica.

Nedavno kako nas je obavestio jedan korisnik koji nije imao odgovarajuću dokumentaciju, nije imao odluku, inspektor PU je zapisnički naveo da će biti kažnjen zatvaranjem objekta u trajanju od dve nedelje!

Ovaj post je napisan da  svi oni korisnici koji nemaju navedenu dokumentaciju upozore na moguće neprijatnosti i rizikuju novčanu kaznu ili zatvaranje objekta!

Like This Post

Objavićemo zaista dobre postove, obećavamo

Imamo još puno toga da objavimo!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021