Podnesite žalbu protiv rešenja prvostepenog organa PU

Ukoliko smatrate da je u toku terenske kontrole došlo do:

  • Bitnih povreda pravila postupka,
  • Pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i
  • Pogrešne primene materijalnog prava

Podnesite žalbu i osporite rešenje prvostepenog organa PU.Naravno to učinite samo ako smatrate da je došlo do bitnih povreda i pogrešnog  tumačenja zakona prilikom kontrole inspektora terenske kontrole.
Bitne povrede pravila postupka

Odredbom člana 4. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da je poreska uprava dužna da ostvaruje sva prava i obaveze iz poreskopravnog odnosa u skladu sa zakonom, a odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da je poreska uprava dužna da utvrđuje sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke, posvećujući jednaku pažnju činjenicama koje idu u prilog i na štetu poreskom obvezniku.
Odredbom člana 43. stav 1. istog Zakona propisano je da se činjenice u poreskom postupku utvrđuje na osnovu dokaza.
Odredbom člana 51. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da teret dokaza snosi Poreska uprava za činjenice na kojima se zasniva postojanje poreskog prekršaja.

Odredbom člana 117. Zakona propisano je da u postupku poreske kontrole Poreska uprava, u skladu sa zakonom, obavlja: 1) kancelarijsku kontrolu; 2) terensku kontrolu; 3) radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Odredbom člana 119. stav 1. i stav 2. Zakona propisano je da terenska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava tačnost, potpunost i usklađenost sa zakonom, odnosno drugim propisom podataka iskazanih u poreskoj prijavi, kao i poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama (u daljem tekstu: drugi izveštaji) poreskog obveznika, upoređivanjem sa podacima iz poreskog računovodstva i drugih službenih evidencija koje vodi, odnosno kojima raspolaže Poreska uprava. Terensku kontrolu vrši, u prostorijama poreskog obveznika, poreski inspektor, osim radnji kontrole prijema i obrade poreske prijave i drugih izveštaja, koje vrše službenici Poreske uprave određeni za te poslove.
Odredbom člana 121. stav 1. Zakona propisano je da je poreski obveznik dužan da, na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko poreskog punomoćnika, učestvuje u daljem postupku kancelarijske kontrole i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava.

Odredbom člana 122. Zakona, između ostalog je propisano da ako se u postupku terenske kontrole utvrdi postojanje nepravilnosti u pogledu podataka od značaja za utvrđivanje prekršaja, poreski inspektor je dužan da sačini zapisnik o kontroli. Poreski obveznik ima pravo da u roku od tri dana od dana prijema zapisnika o kancelarijskoj kontroli podnese primedbe na taj zapisnik. Poreski inspektor je dužan da primedbe iz stava 2. ovog člana razmotri u roku od tri dana od dana prijema i sačini dopunu zapisnika. Na osnovu zapisnika iz stava. 1. i 3. ovog člana, Poreska uprava donosi rešenje o utvrđivanju nepravilnosti iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (1) ovog zakona, u roku od 60 dana od dana dostavljanja zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika.
Odredbom člana 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Sledi nastavak o ovoj temi!

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021