Izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poreska uprava Republike Srbije, kao izvršni organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obaveštava poreske obveznike da je dana 28.04.2018. godine stupio na snagu veći deo izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Ovim putem posebno skrećemo pažnju poreskim obveznicima na izmene i dopune Zakona u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole.
Prema najnovijim izmenama poreski inspektor u toku poreske kontrole izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da:-poreski obveznik obavlja delatnost tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza
-poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar
-poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen Ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima, kao i ako ta lica nisu prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja
-poreski obveznik promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi zakonom propisan način
poreski obveznik priređuje igre bez prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.
Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti izriče se:u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put 
u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put 
u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost treći put.Zabrana vršenja delatnosti izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole.
Odredbe ovog člana primenjivaće se na napravilnosti utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021