Unutar-evropska organizacija poreskih uprava (IOTA)

ISTORIJA
IOTA je osnovana 1996. godine na trećoj konferenciji Poreskih uprava zemalja Srednje i Istočne Europe i Baltika, održanoj u Varšavi (28.-30. Oktobra). Osnivanje Organizacije desilo se u decembru, pokretanjem Sekretarijata i nominacijom prvog predsednika i izvršnog sekretara. Stvaranje Povelje IOTA i formiranje Izvršnog veća, jednog od glavnih tela organizacije koje se odlučuju, bili su među prekretnicama koji su na kraju postavili put za organizaciju godišnjeg programa rada. Sekretarijat je počeo s radom od 1. marta 1997. godine, sa 7 članova osnivača.
Na 1. Generalnoj skupštini (29. septembra – 2. oktobra 1997.) potpisan je Sporazum o sedištu između IOTA-e i vlade Republike Mađarske. Prvi izvršni sekretar IOTA-e bio je gospodin Jacques Carre iz francuske poreske uprave.
IOTA se u početnim godinama uspešno koncentrisala na izgradnju profila i uspostavljanje kredibiliteta na međunarodnoj sceni. Takođe je postignuto zajedničko razumevanje da IOTA predstavlja zajednički interes članova pružanjem foruma za razmjenu iskustava i pomoći za modernizaciju porezkih uprava u Srednjoj i Istočnoj Evropi, posebno u kontekstu proširenja Europske unije. Ulaskom u EU nekoliko država članica IOTA-e ušlo se u modernizaciju i razmenu iskustava i najboljih praksi.
Proteklih godina IOTA je značajno proširila svoje članstvo i međunarodnu aktivnost. IOTA danas ima 44 punopravna člana. IOTA je razvila saradnju s raznim međunarodnim organizacijama koje pružaju tehničku pomoć poreskim upravama širom sveta. Potpisani su memorandumi o razumijevanju sa CIAT-om, Evropskom komisijom i OECD-om.
Odluke o pristupanju država članica donete su u sledećim  skupštinama:
-1996 7 članova osnivača (Bugarska, Češka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovačka)
-1997 3 nova punopravna člana (Albanija, Severna Makedonija i Slovenija) i 5 pridruženih članova)
-1998 3 nova člana (Rumunija kao punopravna članica i Danska i Nemačka kao saradnici).
-1999 4 nove članice: Estonija kao punopravna članica i Austrija, Belgija i Italija kao pridružene članice.
-2001 Hrvatska i Moldavija postale su članice, a Finska i Švedska pridružene članice. Članstvo je poraslo na 14 punopravnih i 12 pridruženih članova.
-2002 Azerbejdžan, Nemačka i Srbija postale su punopravne članice, a Island, Norveška i Švajcarska pridružene članice Organizacije. Članstvo je sada naraslo na 17 punopravnih i 15 pridruženih članova.
-2003 Ujedinjeno Kraljevstvo i Crna Gora prihvaćene su kao punopravne članice, a Irska i Ukrajina (od 2004.) pridružene su kao pridružene članice.
-2004 Francuska, Gruzija i Irska i dva entiteta Bosne i Hercegovine prihvaćene su kao punopravne članice. U ovo se vreme članstvo povećalo na 24 punopravna člana i 13 pridruženih članova.
-2005 6 bivših pridruženih članova odlučilo je postati punopravni član: Holandija, Belgija, Finska, Norveška, Španija i Švedska od 2006. godine.
-2006 Prihvaćeno je puno članstvo Austrije, Kipra, Danske, Grčke, Islanda, Italije, Malte, Švajcarske i Ukrajine, čime je članstvo postalo 38
-2007 Članstvo u IOTA povećalo se prihvatanjem zahteva Uprava za indirektno oporezivanje iz Bosne i Hercegovine (s trenutnim učinkom), Porezke uprave iz Portugala (od 1. januara 2008.) i Porezne uprave iz Jordana (pridruženo članstvo takođe od 1. januara) 2008).
-2008 Članovi su prihvatili zahtev za trenutno punopravno članstvo u Belorusiji od strane Porezke uprave Belorusije i zahtev za pridruživanje Organizaciji od strane Porezke uprave Kazahstana, s učinkom od 1. januara 2009.
-2009 Članovi su prihvatili zahtev za momentalno punopravno članstvo u Organizaciji od strane Porezke uprave Luksemburga.
-2010 Članovi su prihvatili zahtev za punopravno članstvo u Organizaciji odbora za državne prihode Vlade Republike Armenije i Federalnoj porezkoj službi Ruske Federacije, s učinkom od 1. januara 2011. godine.
-2011 Članovi su prihvatili zahtev za momentalno punopravno članstvo u Organizaciji fiskalne uprave Lihtenštajna.
-2016 Lihtenštajn je ukinuo svoje članstvo od 1. novembra
-2017 Island je odustao od članstva od 1. maja
Punopravni članovi:

Vizija
IOTA je prepoznata od strane članstva i partnerskih organizacija kao ključni praktični forum suradnja i razmjena iskustava između europskih poreznih uprava
Misija
Doprinoseći napretku evropskih poreznih uprava nudeći praktična rješenja,
poboljšanje saradnje i olakšavanje razmjene iskustava.
Vrednosti
Profesionalizam
IOTA je forum posvećen profesionalnoj saradnji. IOTA je fokusirana na pružanje stručnosti,praktična rješenja i znanja za njegove članove. Odluke o politici su izvan dosega IOTA-e.
Partnerstvo
IOTA nudi platformu na kojoj poreske uprave i drugi međunarodni akteri mogu se
upoznati i dobrovoljno se uključiti u razmenu najboljih praksi i iskustava na ravnopravnoj osnovi.
Odnosi unutar IOTA-e zasnivaju se na poverenju i cilj je razviti obostranu korist.
IOTA promoviše partnerstvo kako svojih članova tako i drugih međunarodnih
organizacije.
Transparentnost
IOTA svoje aktivnosti obavlja na transparentan i ambiciozan način, otkrivajući sve relevantne informacije svojim članovima. IOTA se takođe obavezala da će biti odgovorna svojim članovima u odnosu sa unutrašnjim procesima, odlukama i performansama organizacije.
Da bi odgovorio na izazove i iskoristio mogućnosti koje su pred IOTA-e, u razdoblju od 2018. do 2022. godine IOTA sledi tri međusobno povezana cilja:
Odgovoriti na tri glavna izazova za IOTA: (i) potreba za poboljšanjem usluga, (ii) potreba poboljšati upravljanje, procese i povećati sposobnost i (iii) potrebu za unapređenjem angažovanje članstva i međunarodne pozicije.
Svaki cilj treba postići kroz niz linija delovanja. Opis svakog delovanja navedena je u planu organizacije.

Dežurstvo od 09 do 16h u prostoriji servisa

Fismod - Beograd

Koristimo "mali" godišni odmor od 29.07. do 03.08.2021